Pravidla programu Extra třída

Kdo se může registrovat na webu Extra třída?

Na webu se registrují učitelé žáků 7., 8. a 9. tříd (popřípadě odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), nemusí se jednat o třídního učitele. V rámci programu považujeme tyto učitele za patrony Extra třídy.

Žáky zve na web jejich patron a umožní jim tak samostatný přístup do projektové kanceláře.

Kdo může být Extra třídou?

Extra třídou se může stát třída 7., 8. a 9. ročníku ZŠ (popřípadě odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), jejíž žáky přizve patron (viz Kdo se může registrovat na webu Extra třída? ) na webové stránky www.extratrida.cz a jejíž žáci připraví za využití projektové kanceláře tohoto webu projekt a publikují ho zde veřejně.

Je možné, aby se do projektu zapojili žáci z různých tříd?

Je možné, aby se k projektu připojili další žáci, ale základ by měla tvořit jedna třída. Ne nadarmo je to „Extra třída“.

Je možné se zúčastnit v programu Extra třída s mimoškolním kolektivem?

Ne, není to možné, program je určen jen třídním kolektivům (7. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníkům víceletých gymnázií).

Je možné v rámci projektu např. zrealizovat výstavu o historii nějakého místa?

Téma v rámci projektu je volné s ohledem na to, aby projekt podporoval komunitní rozvoj, zlepšování kvality života místních lidí. Důležité také je, aby nositelem myšlenky projektu byli sami žáci. Klíčové je, aby byl projekt tematicky navázán na obec/město, kde se nachází škola, jejíž žáci se s projektem hlásí.

Co program Extra třída podporuje?

 • aktivní přístup školy ke zkvalitňování života ve městě, kde se škola nachází;
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků;
 • navázání kontaktu mezi školou a místní komunitou.

Co Extra třída nabízí žákům a učitelům?

 • možnost zažít učení jinak – i mimo školu;
 • zkušenost s tím, že co si žáci sami navrhnou, také sami zrealizují;
 • příležitost získat zkušenosti s aktivním občanským životem a osvojení si kompetencí, které budou žáci v budoucnu potřebovat;
 • propracovanou metodiku projektové výuky;
 • širokou škálu možných témat projektů v oblasti komunitního rozvoje;
 • možnost vyzkoušet si práci v online prostředí;
 • zkušenost se všemi fázemi projektové práce;
 • stmelení třídního kolektivu;
 • možnost objevit svoje silné a slabé stránky.

Jakou podporu projektům nabízí program Extra třída?

Program Extra třída nabízí zpracovanou metodiku jak pro učitele, tak pro žáky, včetně pracovních listů (ukázka pracovního listu). Přípravu projektu usnadňuje také online prostředí, které žáky a učitele přehledně provede všemi potřebnými kroky (náhled projektové kanceláře) na webu www.extratrida.cz. Po autorizaci patronem se vybrané části projektu automaticky zveřejní na nástěnce projektu na webu Extra třída. Informace o projektu jsou tak srozumitelně a přehledně prezentovány veřejnosti.

Kdo se nemůže přihlásit do Extra třídy?

Na webu www.extratrida.cz se nemůže zaregistrovat nikdo jiný než patron (viz část Pravidel Kdo se může registrovat na webu Extra třída?“ ). Pro nikoho jiného není registrace určena. Novinky na webových stránkách mohou zájemci odebírat prostřednictvím kanálu RSS.
 

Jak je realizace projektů financována

Finance na realizaci projektu shánějí žáci společně s patronem z lokálních zdrojů. Může jít o podporu obce, kraje a (místních) firem či nadací. Společně s přípravou projektu vyhledávají žáci společně s patronem ve svém okolí potenciální donory. Jakmile mají projekt připravený, pozvou je na veřejnou prezentaci svého projektu, v rámci které je požádají o finanční podporu. Potenciální donoři se až na základě kvality prezentovaného projektu rozhodují, zda jej podpoří či nikoliv. Během prezentace projektu mají také možnost projekt připomínkovat, doporučit úpravy apod.

 

Budete-li mít nějaký dotaz či námět, neváhejte se na nás obrátit na adrese: petr.lastuvka@lipka.cz