Pravidla programu Extra třída

Kdo se může registrovat na webu Extra třída?

Na webu se registrují učitelé žáků 7., 8. a 9. tříd (popřípadě odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), nemusí se jednat o třídního učitele. V rámci programu považujeme tyto učitele za patrony Extra třídy.

Žáky zve na web jejich patron a umožní jim tak samostatný přístup do projektové kanceláře.

Kdo může být Extra třídou?

Extra třídou se může stát třída 7., 8. a 9. ročníku ZŠ (popřípadě odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), jejíž žáky přizve patron (viz Kdo se může registrovat na webu Extra třída? ) na webové stránky www.extratrida.cz a jejíž žáci připraví za využití projektové kanceláře tohoto webu projekt a publikují ho zde veřejně.

Je možné, aby se do projektu zapojili žáci z různých tříd?

Je možné, aby se k projektu připojili další žáci, ale základ by měla tvořit jedna třída. Ne nadarmo je to „Extra třída“.

Je možné se zúčastnit v programu Extra třída s mimoškolním kolektivem?

Ne, není to možné, program je určen jen třídním kolektivům (7. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníkům víceletých gymnázií).

Kdo může získat grant na realizaci svého projektu?

Grant budou moci získat projekty připravené v projektové kanceláři a publikované na webu www.extratrida.cz, které projdou schválením grantové komise.

Při hodnocení projektů záleží na tom, nakolik připravené projekty naplní následující kritéria:

 • souvislost s komunitním rozvojem (projekt souvisí s komunitním rozvojem – vylučovací kritérium);
 • odůvodnění potřebnosti projektu (projekt reaguje na potřebu místní komunity a je vysvětleno jakým způsobem);
 • realizovatelnost plánovaných aktivit (plánované aktivity je možné reálně uskutečnit)
 • prokazatelná týmová spolupráce žáků (projekt je evidentně připraven žáky a je v maximální míře zřetelné, že k jeho přípravě přispěla celá třída);
 • rozumný rozpočet (rozpočet odpovídá plánovaným aktivitám);
 • přesvědčivá propagace projektu (projekt využívá široké škály možností propagace projektu prostřednictvím nástrojů webu Extra třída);
 • kompletnost přípravy projektu (všechny fáze přípravy projektu byly splněny);
 • zajímavý nápad (žáci přicházejí s neotřelou myšlenkou projektu);
 • udržitelné výsledky projektu (projekt má, pokud možno, trvalé výsledky, nebo je výsledek zaznamenán a je dostupný, popř. je možné ho snadno opakovat apod.);
 • přenositelnost projektového záměru (myšlenku projektu je možné snadno přenést do jiného kontextu, použít pro rozvoj jiné místní komunity).

Grantovou smlouvu podepisuje statutární zástupce školy a finanční prostředky jsou posléze poukázány na účet školy jako účelová dotace.

Je možné v rámci projektu např. zrealizovat výstavu o historii nějakého místa?

Téma v rámci projektu je volné s ohledem na to, aby projekt podporoval komunitní rozvoj, zlepšování kvality života místních lidí. Důležité také je, aby nositelem myšlenky projektu byli sami žáci. Klíčové je, aby byl projekt tematicky navázán na obec/město, kde se nachází škola, jejíž žáci se s projektem hlásí.

Co program Extra třída podporuje?

 • aktivní přístup školy ke zkvalitňování života ve městě, kde se škola nachází;
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků;
 • navázání kontaktu mezi školou a místní komunitou.

Co Extra třída nabízí žákům a učitelům?

 • možnost zažít učení jinak – i mimo školu;
 • zkušenost s tím, že co si žáci sami navrhnou, také sami zrealizují;
 • příležitost získat zkušenosti s aktivním občanským životem a osvojení si kompetencí, které budou žáci v budoucnu potřebovat;
 • propracovanou metodiku projektové výuky;
 • širokou škálu možných témat projektů v oblasti komunitního rozvoje;
 • grant na realizaci projektu;
 • možnost vyzkoušet si práci v online prostředí;
 • příležitost oslovit individuální dárce za účelem získání finanční odměny za aktivní přístup žáků.

Jak správně připravit a přihlásit svůj projekt do programu Extra třída?

Program Extra třída nabízí zpracovanou metodiku jak pro učitele, tak pro žáky, včetně pracovních listů (ukázka pracovního listu). Grant mohou obdržet jen projekty připravené v projektové kanceláři (náhled projektové kanceláře) na webu www.extratrida.cz. Tím, že žáci projekt na základě autorizace patrona publikují na nástěnce webu Extra třída, přihlašují tak automaticky svůj projekt do konkurzu o získání grantu na jeho realizaci. Projekt je ale potřeba připravit a publikovat na webu Extra třída do stanoveného termínu. Projekty žáci realizují v druhém pololetí školního roku (leden – květen/červen).

Kolik peněz může Extra třída získat na realizaci projektu?

Extra třída může získat na realizaci projektu až 30 tisíc Kč.

Žáci si rovněž stanovují během přípravy projektu odměnu, kterou by si od místní komunity přáli pro sebe a svou školu. Na tuto odměnu mohou prostřednictvím individuálního dárcovství finančně přispět ti, které iniciativa žáků zaujme. Tato možnost se týká pouze projektů, které budou podpořeny grantem a realizovány. Vybrané finanční prostředky na odměnu budou konkrétní škole poukázány na základě smlouvy se společností EDUin, o. p. s.

Děti si mohou zvolit následující typy odměn (odměna může být maximálně v hodnotě 5 tisíc Kč): školní výlet, společná účast na nějaké akci, vybavení třídy, vybavení školy, popřípadě jiný typ odměny, pokud ji vymyslí žáci sami a patron usoudí, že se jedná o vhodnou odměnu související se vzděláváním.

Na co můžete grant použít?

Finance z grantu jsou určeny výhradně na realizaci projektu. Žáci jsou v rámci přípravy projektu vedeni k tomu, aby si sestavili rozumný rozpočet (uvedená částka 30 tisíc Kč nemusí být pokaždé požadována v maximálním rozsahu, záleží na potřebách projektu). Zároveň jsou žáci vedeni k tomu, aby v co největší míře projekt zrealizovali vlastními silami (včetně manuálních prací) a nakupovali jen nutný materiál a specializované služby. Počítá se také s tím, že se žáci pokusí najít pro pomoc při realizaci projektu dobrovolníky z řad členů místní komunity.

Jaký je harmonogram programu Extra třída?

 • září: Zahájení výzvy programu Extra třída
 • Registrace patronů
 • Seznámení s online prostředím a metodikou programu
 • Příprava projektů v projektové kanceláři
 • Založení Extra tříd
 • Práce žáků na přípravě projektů
 • Plnění kroků 1 – 10 v projektové kanceláři
 • Do 30. 11. Publikování projektů (= zažádání o grant na realizaci projektu)
 • Finalizace přípravy projektů
 • Jejich publikování na webu www.extratrida.cz
 • 1. 12. – 31. 12.  Formální kontrola a hodnocení kvality projektů
 • Kontrola kompletnosti žádostí projektů
 • Případné oslovení patronů k doplnění žádostí
 • Hodnocení komisí programu
 • Začátek ledna: Vyhlášení výsledků aktuálního kola programu (= přehled podpořených projektů)
 • Uzavírání grantových smluv se školami a poskytnutí grantu
 • Zahájení propagace projektů a možnosti individuálně podpořit Extra třídy
 • Leden – červen: Realizace projektů a publikování reportáží o práci na projektech
 • Červenec: Vyhodnocení aktuálního grantového kola

Může jedna Extra třída přihlásit naráz více projektů?

Nepředpokládá se, že jedna Extra třída připraví více než jeden projekt v rámci jednoho kola. Podpořen bude každopádně jen jeden projekt za Extra třídu. Může ale být podpořeno více Extra tříd na jedné škole a zároveň jeden učitel může být patronem několika Extra tříd.

Kdo se nemůže přihlásit do Extra třídy?

Na webu www.extratrida.cz se nemůže zaregistrovat nikdo jiný než patron (viz část Pravidel Kdo se může registrovat na webu Extra třída?“ ). Pro nikoho jiného není registrace určena. Novinky na webových stránkách mohou zájemci odebírat prostřednictvím kanálu RSS.

Na jak dlouho získáte finanční podporu?

Projekt Extra třídy musí být vždy zrealizován v období od 2. 1. do 31. 6. V tomto období musí také vzniknout náklady na projekt. Je potřeba rovněž v maximální míře dodržet harmonogram projektu, který je zpracován žáky během přípravné fáze projektu, autorizován patronem a publikován na nástěnce projektu na webu www.extratrida.cz.

Jaké projekty nebudou podpořeny?

Nebudou podpořeny projekty, které nesouvisejí s komunitním rozvojem, dále projekty, které nebudou připraveny v projektové kanceláři a publikovány na nástěnce webu www.extratrida.cz, popř. projekty, které nebudou připraveny žáky 7., 8. a 9. třídy ZŠ (popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií). U projektů, které splní tato formální kritéria, bude posuzována kvalita podle kritérií uvedených výše (viz část Pravidel „ Kdo může získat grant na realizaci svého projektu? “).

Kdy škola dostane grant na realizaci projektu?

O tom, že projekt získává grant na realizaci, je informován e-mailem patron a zpráva se zobrazí rovněž v projektové kanceláři dané Extra třídy. Patron obdrží e-mailem rovněž informaci, jak dále postupovat, aby mohlo dojít k podpisu grantové smlouvy. Škola získá grant na základě uzavření smlouvy s donorem. Finanční prostředky budou poukázány na účet školy do 30 dnů od podepsání grantové smlouvy oběma stranami.

Kdo rozhoduje o tom, které projekty budou podpořeny?

U projektů publikovaných na webu www.extratrida.cz budou nejprve kontrolovány formální náležitosti. V případě nedostatků budou patroni vyzváni k doplnění požadovaných informací (viz část Pravidel „ Jaký je harmonogram programu Extra třída? “). Za účelem hodnocení projektů bude sestavena hodnotící komise složená ze zástupců organizací EDUin, zástupce finančního partnera projektu a přizvaných odborníků na problematiku projektů komunitního rozvoje.

 

Budete-li mít nějaký dotaz či námět, neváhejte se na nás obrátit na adrese : barbora.voborilova(zavináč)eduin.cz